Enesekontrollisüsteemi loomine eraelamus toidu käitlemisel


Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolitus toimub aastaringselt

Õppekeel: eesti

Koolituse kogumaht: 40 akadeemilist tundi, millest 26 tundi on auditoorne töö ja 14 tundi iseseisev töö.

Koolituse hinnas sisalduvad metoodiline info- ja  juhendmaterjal, dokumentide näidised .

Palju praktilisi näiteid!

Toimumise koht: Tallinn, Rakvere või e-keskkond ZOOM

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena on õppijal  vajalikud teadmised ja oskused enesekontrolliplaani koostamiseks, lähtuvalt toidu valdkonnast

Koolituse sihtrühm: alustavad toidukäitlejad, kes soovivad koostada enesekontrolliplaani.

Õppe alustamise nõuded: Vajalik motivatsioon õppimiseks. Haridusnõue ja vanusepiirang puuduvad.

Õpiväljundid:

1) teab, milline on toitlustusvaldkonna   eripära ettevõtte käivitamise seisukohalt lähtuvalt;

2) teab valdkonna õigusaktidest tulenevaid nõudeid;

3) mõistab toiduhügieeni järgimise tähtsust toidukäitlemisel;

4) oskab leida juhendmaterjale ja infoallikaid;

5) koostab toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani 

6) teab HACCP süsteemi toimimise põhimõtteid.

Õppe sisu:
1) Enesekontrolliplaan kui toidukäitleja kohustus 10 tundi

2)Teatamiskohustus ja loakohustus enne tegevuse alustamist. Toidu käitlemisele sh ruumidele, sisseseadele esitatavad nõuded 8 tundi.

3)Toiduhügieeni üldnõuded 4 tundi.

4 )Juhendmaterjalid ja näidisdokumendid 4 tundi.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse läbiviimiseks kasutatakse ruume, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete õppevahenditega ja vastavad ohutu töökeskkonna nõuetele. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja internetiühendusega arvutit, mikrofoni ning veebikaamerat.

Õppematerjalide loend: info- ja juhendmaterjalid, näidisdokumendid, juhendid.

Õppemeetod: loeng, põimitud praktiliste näidetega.

Lõpetamise tingimused: osavõtt vähemalt 90% auditoorsetest tundidest, praktilise ülesande lahendamine vastavalt nõuetele.

Hindamismeetod: Praktilise ülesande lahendamine.

Hindamiskriteerium: koostab juhendi abil ettevõtte enesekontrolliplaani, lähtudes Toiduseadusest.

Väljastatavad dokumendid:  õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. Juhul, kui õppijal jäid õpiväljundid saavutamata või õppija osales õppetöös osaliselt, kuid mitte vähem kui pooltes auditoorsetes tundides, väljastatakse tõend.

Koolitaja andmed: Aviva Gubaidulina   (info@aconsult.ee) koolitaja, nõustaja

Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum toiduainete tehnoloog. 15 aastat töökogemust toiduainetööstuses – tehnoloog, tootmisjuht.

2 aastat töökogemust Tervisekaitse ametis – toiduhügieeni järelevalve inspektor.

Teenusmajanduse instituut, ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine rakenduskõrghariduse diplom. Täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis 2011 –täiskasvanute koolitaja andragoog. OÜ Aviva Consult omanik.

Koolituskogemus 20 aastat. 

Koolituste keel – vene ja eesti.

Õppekava koostamise aeg: 01.05.2022